Käytössäännöt

Yhteiset säännöt

Kotona

 • Sairaana tai loukkaantuneena ei treenata

 • Päihtyneenä ei astuta salin ovesta sisään, ainoastaan ulos

 • Huolehditaan, että keho ja harjoitusasu on puhdas ja kynnet on leikattu ennen harjoituksia

 • Saavutaan harjoituksiin ajoissa, myöhästyttäessä kysytään kohteliaasti lupa osallistua ohjaajalta

Treeneihin tullessa

 • Kengät jätetään eteiseen siististi riviin

 • Ollaan käytävässä hiljaa ja annetaan rauha salissa harjoitteleville

 • Juomassa ja vessassa pyritään käymään ennen harjoituksia tai niiden jälkeen

Pukuhuoneessa

 • Muistetaan pestä jalat, ottaa korut pois ja laittaa pitkät hiukset kiinni

 • Katsotaan että harjoitusasu on siististi päällä, vyö on sidottu ja solmu on edessä

 • Pukukopista matolle siirtyessä käytetään tossuja

 • Arvotavarat jätetään laukkuun ja laukku tatamin viereen

Tatamilla

 • Ketään ei kiusata salilla tai sen ulkopuolella

 • Muistetaan lajin etiketti, kumarrukset ja kunnioitus

 • Matolta ei poistuta ilman ohjaajan lupaa, ohjaaja on vastuussa harjoittelijoistaan

 • Ollaan kaikkien kavereita, ollaan kaikkien parina

 • Kunnioitetaan toisia harrastajia, valmentajia sekä valmennettavia

 • Kuunnellaan, opitaan ja treenataan kunnolla! Salille ei tulla häiritsemään toisia

 • Jos sinun on tarvetta ottaa lääkettä treenin aikana, ilmoitathan siitä vetäjille

Treenien ulkopuolella

 • Kamppailulajeja harrastetaan vain niille tarkoitetuissa paikoissa